Obchodné podmienky

 

Kontaktné údaje predajcu:

Jaroslav Kršiak-All Model 

Radvanská 7

97405 Banská Bystrica

IČO 34258094

DIČ - 1020560167

IČ  DPH  - SK1020560167 

Zapísaný na OU ŽO Banská Bystrica r.č. 601-10976

Orgán dohľadu: SOI Banská Bystrica - Dolná 46

 Tel: 0948747245 

 Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.allmodel.sk

Bankové spojenie: Tatrabanka

IBAN: SK26 1100 0000 0029 2887 8952

SWIFT: TATRSKBX                          

CENY

Všetky ceny na našom e-shope sú ceny s  DPH 

Platobné podmienky

Platbu je možné vykonať viacerými spôsobmi:

Platba dobierkou,pri nákupe do 120,00 EUR Slovenskou poštou  4,50 EUR

Platba pri nákupe do 120,00 EUR kurier EMS - 5,90 EUR

Platba bankovým prevodom na náš účet 2928878952/1100 Tatra banka

_________________________________________________________________________________________

Pri nákupe tovaru nad 120,00 EUR všetky náklady na prepravu hradí predávajúci.Pozor!!!Platí len pre Slovenskú republiku!!!

Poštovné do štátov EU - 25,00 EUR

Toto neplatí pre firmy a SZČO !

______________________________________________________________________________

Nakupovanie:

Zaregistrujte sa podľa pokynov,vložte do nákupného košíka druh tovaru a počet kusov.Tovar Vám bude odoslaný ihneď po obdržaní objednávky pokiaľ je v deň objednávky ešte na sklade.Ak tovar nie je na sklade oznámime Vám náhradný termín dodania tovaru.Väčšinu tovaru odosielame obratom,niektoré druhy tovaru  do 7-14 dní.V pripade že sa  rozhodnete tovar nezakúpiť alebo vykonať zmeny pri nákupe zatvorte krížikom nákupný košík a Váš nákup sa vynuluje  v prípade zmeny množstva objednaného tovaru zadajte správne množstvo tovaru do košíka(kusy)

Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma Jaroslav Kršiak-All Model a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru z maloobchodnej ponuky zásielkového obchodu Jaroslav Kršiak-All Model prevádzkovaného predávajúcim.

Kupujúci podaním elektronickej, alebo telefonickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté telefonicky, alebo elektronicky, a že bol s nimi plne oboznámený.

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá podala po vlastnej autorizácii elektronickú, alebo telefonickú objednávku.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke obchodu prevádzkovaného firmou Jaroslav Kršiak-All Model. Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúcim pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim, a za ktorý bola predávajúcim vyžiadaná finančná záloha. Službou sa rozumie poskytovanie podpory – technickej, konzultačnej, expertnej.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Zákazník má právo požiadať kedykoľvek o odstránenie svojich osobných údajov z databázy.

Registrácia kupujúceho zákazníka

Registrácia nie je povinná. Stačí vypísať základné kontaktné údaje v hrubo orámovaných políčkach, ktoré slúžia na vybavenie objednávky a vystavenie faktúry. Venujte pozornosť vyplneniu formulára a uvedeniu správnych údajov. Na Vami zadanom e-maile budete informovaný o stave svojej objednávky.

Objednávka

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaná objednávka z e-shopu Jaroslav Kršiak-All Model www.allmodel.sk, alebo e-mail, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, odoslaný kupujúcim na adresu predávajúceho. Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu a je považovaná za záväznú.

Telefonickou objednávkou sa rozumie na diaľku vyplnený objednávkový formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný pracovníkom firmy Jaroslav Kršiak-All Model model na základe priamych osobných inštrukcií objednávajúceho. Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu, a je považovaná za záväznú.

Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, poštovú / fakturačnú adresu, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy / prevzatia tovaru, spôsob úhrady. V prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ, RČ DPH. 

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením prijatia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, telefonicky, alebo e-mailom po predchádzajúcom overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Objednávka je archivovaná v systéme predávajúceho. Ak sa kupujúci rozhodne objednávku zmeniť alebo stornovať, môže tak dodatočne urobiť najneskôr do okamihu odoslania zásielky telefonicky alebo e-mailom. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky, alebo e-mailom.

Po prijatí objednávky a jej registrácii je automaticky tovar rezervovaný pre kupujúceho. V prípade platby na účet, alebo pri vyzdvihnutí v predajni predávajúceho je lehota rezervácie tovaru maximálne 3 pracovné dni. Po jej uplynutí má predávajúci právo predať rezervovaný tovar tretej osobe. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku z dôvodu nemožnosti zaistiť dodávku tovaru. V takom prípade sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky, ak predávajúci nemá objednaný tovar na sklade a nie je schopný zaistiť ho v požadovanom termíne. Odstúpenie oznámi kupujúci písomne predávajúcemu, ktorý potvrdí kupujúcemu zánik objednávky.

Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. 

Predávajúci si môže vyžiadať finančnú zálohu v dohodnutej výške aj v prípade objednávky tovaru, ktorý je na objednávku. Takýto tovar (pokiaľ nie je vyhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho) nespadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci môže odstúpiť od uzavretej zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Dodacie podmienky

Pri tovare, ktorý je na sklade, je dodacia lehota max. 7 pracovných dní. Pri tovare, ktorý sa v momente objednávky vypredal a je potrebné ho doobjednať, je dodacia lehota minimálne 21 dní. V takom prípade predávajúci oznámi predpokladanú dobu dodania. Dodacia lehota začne plynúť dňom prijatia platby (okrem dobierky).
Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená v elektronickej, alebo telefonickej objednávke kupujúcim. Ak chce kupujúci túto adresu zmeniť, musí tak urobiť najneskôr pred odoslaním tovaru od predávajúceho.
Miestom dodania tovaru môže byť aj predajňa predávajúceho, pokiaľ si túto možnosť zvolí kupujúci.

Prevzatie tovaru

Dodávka tovaru sa realizuje okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. 
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi. V prípade, ak predávajúci alebo prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu alebo prepravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca alebo predávajúci vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení a tieto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca a ihneď kontaktovať predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. 
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa typu prepravy zvolenej v kúpnej zmluve kupujúcim. 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď on, alebo jeho splnomocnenec prevezme tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

* oneskorené doručenie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
* oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom

Dokumentácia k tovaru

Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Kúpna cena

Všetky uvedené ceny tovaru a služieb sú maloobchodné v EUR vrátane DPH.

V momente nákupu a potvrdenia objednávky sa na objednaný tovar nevzťahuje nijaká nasledujúca zmena ceny. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v cenníku bez predchádzajúceho upozornenia v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému firmy Jaroslav Kršiak-All Model. Súčasťou ceny nie je dopravné, poradenská či konzultačná činnosť ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Náklady spojené so zostavením a montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. 

Akciové a zlacnené ceny platia buď do vypredania zásob, alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene, nevzťahujú sa na ne žiadne ďalšie zľavy ani bonusy.

Vybavovanie reklamácií a odstúpenie od zmluvy si môže zákazník uplatniť podľa zákona 102/2014 a 106/2014 Z.z

Záručné a reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať prípadné poškodenie obalu. Ak je zásielka viditeľne mechanicky poškodená, prípadne nekompletná, je kupujúci povinný zásielku neprevziať a spísať s prepravcom Protokol o škode. Ak zistí poškodenie až po prebraní tovaru, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom reklamačného formulára ihneď, najneskôr však do 48 hodín. Tovar v takom prípade nesmie ďalej používať. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode Jaroslav Kršiak-All Model

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.
Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Oprávnenou osobou sa rozumie kupujúci prípadne osoba, ktorú kupujúci splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú platné reklamačné podmienky. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a dokladu o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade sust. § 18 ods. 2Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu, prípadne ho odošle elektronicky e-mailom. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do poštovú adresu predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska). Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2 Zákona počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode s kupujúcim aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 Zákona

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú:

a) Odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady).
b) Výmenou tovaru.
Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) Vrátením kúpnej ceny tovaru.
b) Výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov.
c) Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.

Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj týmito spôsobmi:
a) Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia.
b) Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ďalšie prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu.
Poštovné a iné poplatky predávajúci nevracia.

Zánik záruky

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) Uplynutím záručnej doby tovaru.
b) Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
c) Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
d) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, pre ktoré je určený.
e) Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
f) Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
g) Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
h) Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
i) Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
j) Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
k) Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Odstúpenie od zmluvy

Pri predaji tovaru prostredníctvom zásielkového predaja má kupujúci právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovaru nemá kupujúci, ktorým je právnická osoba.

Kupujúci musí v tejto lehote doručiť na adresu predávajúceho vrátený tovar v originálnom obale, ktorý je nepoužívaný, nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, manuálov, záručného listu), doklad o kúpe spolu s listom o odstúpení od zmluvy vo forme poistenej zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). 

Predávajúci nepreberá vrátený tovar zaslaný na dobierku.

Odstúpenie od zmluvy-vzor na stiahnutie (pdf)

List o odstúpení od kúpnej zmluvy je možné doručiť aj elektronicky.

Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijatú platbu. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar správnym spôsobom, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, a je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
Poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
Predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.
Predaj kníh, brožúr, katalógov, novín a časopisov.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

 

Osobné údaje a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a práva dotknutej osoby
 
Prostredníctvom tejto webovej stránky dochádza  k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:
1.      IS E-shop: Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov2 podľa zákona (ďalej aj „IS e-shop“ alebo „informačný systém e-shop“). Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v informačnom systéme e-shop je § 10 ods. 3 písm. b) zákona.
2.      IS Marketing: Pri zasielaní newsletterov na e-mailové adresy zákazníkov tiež dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, no v menšom rozsahu a na iný účel, ako je tomu pri kúpe tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ e-shopu v takomto prípade vytvára nový informačný systém osobných údajov, marketing e-shopu (ďalej aj „IS marketing“). Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov zákazníka je jeho súhlas.
3.      Podľa § 34 ods. 1 zákona sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ e-shopu, nemá povinnosť oznamovať IS E-shop úradu, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov v ňom je § 10 ods. 3 písm. b) zákona, prevádzkovateľ si o IS e-shop vedie evidenciu v zákonom stanovenom rozsahu. Pri IS marketing daného e-shopu je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby, teda ak prevádzkovateľ e-shopu nemá poverenú zodpovednú osobu je povinný IS marketing daného e-shopu oznámiť úradu na príslušnom tlačive. Prevádzkovateľ si túto povinnosť splnil.
4.      Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):
Jaroslav Kršiak-All Model, Okresný úrad Banská Bystrica. Číslo živnostenského registra: 601-10976, IČO: 34258094, DIČ: 1020560167, IČ DPH: SK1020560167, miesto podnikania: Radvanská 7 - 97405 Banská Bystrica - Slovensko
5.      Názvy informačných systémov prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:
IS E-shop
IS Marketing
6.      Prehlásenie prevádzkovateľa IS:
Prevádzkovateľ vykonal oznámenie IS Marketing na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ vedie evidenciu IS E-shop aj IS Marketing.
7.      Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu v IS E-shop a IS Marketing:
Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania 
objednávok, odosielania newsletterov a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám . osobné údaje poskytuje prepravným spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári.
8.      Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):
·         meno
·         priezvisko
·         adresa (doručenia)
·         telefonický kontakt
·         emailový kontakt
 
9.      Prevádzkovateľ IS získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe / dotknutých osobách  elektronicky a prostredníctvom  internetovej stránky eshopu (internetového obchodu).
10. Poučenie o dobrovoľnosti:
Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.
11. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:
V prípade e-shopov sa za tretie strany považujú napr. kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“)) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia.
V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri doručení a prípadnej kontrole totožnosti osoby pri preberaní tovaru je zákon (§ 10 ods. 3 písm. b) zákona - zmluva, ktorou si zákazník tovar objednal. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný jeho súhlas. Je potrebné dodať, že zákon o poštových službách10 je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.
 
Prevádzkovateľ IS týmto informuje, že za účelom doručovania objednaného tovaru poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt) tretím stranám – prepravnýmj spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári pri vykonávaní objednávky.
12. Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:
Dotknutá osoba (spotrebiteľ) vykonaním registrácie na webovej stránke internetového obchodu, vyjadrením súhlasu  a odoslaním svojej objednávky prostredníctvom predmetného internetového obchodu, udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie informácií o akciách a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je: Ing. Jaroslav Kršiak -All Model, Okresný úrad Banská Bystrica .Číslo živnostenského registra: 601-10976, IČO: 34258094, DIČ: 1020560167, IČ DPH: SK1020560167 miesto podnikania: 97405 Banská Bystrica Radvanská 7, Slovenská republika. Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke.
13. Práva dotknutej osoby:
§28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú- vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracú- vania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a vý- sledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zá- kon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 (8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
      

Zrušenie objednávky

Objednávku je možno zrušiť bez poplatku ,najneskôr do odoslania tovaru.Všetky zrušenia objednávok vybavujeme na tč.0948747245 prípadne e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Škody vzniknuté pri preprave tovaru

E-shop nezodpovedá za škody vzniknuté počas prepravy na Vašu adresu.Ak saa však tovar poškodí,alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru ,je zodpovednosť na Vašej strane

Záruka

Na každý odoslaný tovar poskytujeme 24-mesčnú záruku na vyrobené chyby.Faktúra za tovar slúži zároveň ako doklad o záručnej dobe.Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru.Pri predaji e-mailovou objednávkou sa dňom prevzatia rozumie den ked kupujuci prevzal tovar na pošte alebo od kuriera.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.Predajca sa zaväzuje
.Objednaním tovaru a služieb zákazník uzatvára kúpnu zmluvu s firmou ALL MODEL.Dodať správny druh a množstvo objednaného tovaru tak ako bolo uvedené v čase objednávky,na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.Primerane zabaliť tovar.Odoslať tovar v dohodnutej lehote.Vystaviť faktúru a potvrdiť záručný list.Ak nie je faktúra priložená v zásielke odošleme Vám ju elektronickou poštou na Vaš e-mail.

Predajca nenesie zodpovednosť

Za oneskorené  dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kurierom prípadne zásielkovou službou.Poškodenie zásielky zavinené poštou alebo iným prepravcom.Prípadné nedodanie tovaru ,ku ktorému došlo vinou výrobcu-dodávateľa v dôsledku ľubovolného obmedzenia ,prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Predaj tovaru realizujeme výhradne cez e-shop s možnosťou vydania tovaru v kancelárii na adrese:

Jaroslav Kršiak - All Model

Radvanská 7

97405 Banská Bystrica

 

Poštovné a balné

K tovaru účtujeme poštovné paušálne do sumy 120,00 EUR suma predstavuje 4,50  EUR štandardná dobierka, kuriernou službou EMS 5,90 EUR,pri objednávke nad 120,00 EUR  hradí poštovné predávajúci Jaroslav Kršiak - All Model.Úhrada poštovného neplatí pre firmy a SZČO !

Kupujúci prehlasuje, že sa pred podaním objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Na vzťahy neupravené medzi zmluvnými stranami týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.


Dodatok:
Všetky zmluvné podmienky sú Vám dostupné na našej web stránke  vo všeobecných podmienkach nákupu